Administració de finques

L'Oficina desenvolupa totes aquelles actuacions necessàries i bàsiques per facilitar als propietaris el bon funcionament de l'administració i assessorament de la seva Comunitat de Propietaris dins del que disposa la Llei de Propietat Horitzontal i que es pot concretar en:

- Seguiment de la Comunitat vetllant per el bon funcionament de la Comunitat, instal·lacions i serveis.

- Atendre a la conservació i manteniment de la Comunitat disposant de les reparacions i mides que resultin necessàries.

- Preparar i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles (pressupostos) proposant els mitjans necessaris per la seva realització.

- Realitzar el balanç econòmic de la Comunitat i sotmetre'l a la aprovació de la Junta.

- Convocar les Juntes que siguin necessàries, remetent a tots els propietaris la corresponent Convocatòria i posterior Acta de la Junta que es realitzi.

- Executar els acords adoptats a la Junta de Propietaris i efectuar els pagaments i cobraments pertinents.

- Actuar com a Secretari de la Junta i custodiar la documentació de la Comunitat.

- Assessorament Jurídic (reclamació d'impagaments)

DEMANI PREU SENSE COMPROMÍS AL 93.761.16.28 O info@kfmalgratgestions.com

EL SORPRENDREM.